1
श्रीमती वी. एस. रेड्डी   
व.ले.प.अ./संकाय (हॉस्टल)
2 श्री पी.वी. काले    व.ले.प.अ./डी.डी.ओ.
3. श्री संजय गाइकवाड़  व.ले.प.अ./ प्रशा.
4. श्री बृजेश अंबादे  स.ले.प.अ./प्रशा.
5 श्री आर. सक्सेना  व. लेखापरीक्षक
6 श्रीमती अनु भरादे व. लेखापरीक्षक
7 श्रीमती शिल्पा गवली व. लेखापाल
8 श्री नीलेश छत्रे  लेखापाल (हॉस्टल)
9 श्री किशोर राजीश  लिपिक 
10 श्री दीपक एस. ढेकन  लिपिक