1
श्रीमती वी. एस. रेड्डी   
व.ले.प.अ./संकाय (हॉस्टल)
2 श्री पी.वी. काले    व.ले.प.अ./डी.डी.ओ.
3. श्री संजय गाइकवाड़  व.ले.प.अ./ प्रशा.
3 श्री बृजेश अंबादे  स.ले.प.अ./प्रशा.
4 श्री आर. सक्सेना  व. लेखापरीक्षक
5 श्रीमती अनु भरादे व. लेखापरीक्षक
6 श्रीमती शिल्पा गवली व. लेखापाल
7 श्री किशोर राजीश  लिपिक 
8 श्री नीलेश छत्रे लेखापाल (हॉस्टल)