1 श्री एस. वी. पर्वते व.ले.प.अ./प्रशा.
2 श्री राजेश कुमार  व.ले.प.अ./डी.डी.ओ.
3 श्री हेमंत कुमार भूरे  स.ले.प.अ./प्रशा.
4 श्री आर. सक्सेना  व. लेखापरीक्षक
5 श्रीमती अनु भरादे व. लेखापरीक्षक
6 श्री वीरेंद्र रामटेके  व. लेखापरीक्षक
7 श्रीमती शिल्पा गवली व. लेखापाल
8 श्री नीलेश छत्रे लिपिक