O/o  Accountant General (Audit-1), Uttar Pradesh, Prayagraj.
15A, Dayanand Marg,
Satyanishtha Bhawan,
Civil Lines,
Prayagraj – 211001.

Back to Top