नाम पदनाम संपर्क दूरभाष क्रमांक
श्री अब्दुल रौफ महानिदेशक 022-26522937
श्री प्रमोद पाठक व ले प अ (प्रशासन) 022-26541878
श्री एस शिवकामेश्वरन आईए और एएस  - सेवानिवृत्त, कोर संकाय (ज्ञान केंद्र) 022-26521902
सुश्री जयश्री चेट्टियार व ले प अ / संकाय सामान्य व समन्वय 022-26540453
श्री सुंदर रामकृष्णन व ले पअ / संकाय 022-26521912
सुश्री शालिनी विजयन व ले पअ / संकाय (IS) 022-26540784
श्री चेतन जोबनपुत्रा स ले प अ/ संकाय (IS) 022-26521902
सुश्री स्वाति थोम्ब्रे  स ले पअ (प्रशासन) / संकाय 022-26521902
श्री मयूर नखले  स ले प अ (प्रशासन) 022-26521902
श्री प्रशांत माने स ले प अ / ओ आई ओ एस 022-26521902
श्री धीरज भारद्वाज  स ले प अ / ओ आई ओ एस 022-26521902